Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY KURSU ON-LINE

Sprzedawaj na Etsy i zarabiaj na tym, co kochasz tworzyć!

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, ZAKRES USŁUG, WYMAGANIA TECHNICZNE
 2. Regulamin, który czytasz (dalej „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług on-line (usług

elektronicznych) przez ARTLANTYDA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Józefa Bema 12, 55-010 Święta

Katarzyna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000666711, NIP

8961560566 (dalej „Artantyda” lub „Organizator”) w zakresie kursu on-line pt. Sprzedawaj na

Etsy i zarabiaj na tym, co kochasz tworzyć.

 1. Kontakt z Artlantydą możliwy jest pod adresem kontakt@artlantyda.pl.
 2. Do korzystania z Kursu konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do internetu za pomocą

przeglądarki internetowej, a także konta e-mail. Część Kursu świadczona będzie za pomocą

portalu www.facebook.com, a więc do korzystania z niego potrzebne jest posiadanie

konta na tym portalu.

 1. Podczas korzystania z Kursu zabronione jest dostarczanie przez użytkowników – w szczególności

na portalu Facebook – treści bezprawnych.

 

 1. PRZEDMIOT UMOWY
 2. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Artlantydę usług polegających na zorganizowaniu

kursu on-line pt. Sprzedawaj na Etsy i zarabiaj na tym, co kochasz tworzyć (dalej „Kurs”). Kurs

przeznaczony jest dla osób, które prowadzą lub chcą prowadzić działalność gospodarczą, albo

prowadzą lub mają zamiar prowadzić działalność zarobkową w zakresie rękodzieła. Kurs ma

charakter biznesowy. Celem Kursu jest przekazanie wiedzy i konsultacje, mające na celu pomoc

Uczestnikom w ich obecnej lub planowanej działalności zarobkowej.

 1. Kurs trwa od 7 maja do 6 czerwca 2018 roku, przy czym masz zagwarantowany dalszy dostęp

do materiałów składających się na Kurs aż do dnia 6 grudnia 2018 roku.

 1. Treści merytoryczne w Kursie zostały sporządzone przez Zuzannę CICHOS, prowadzącą

działalność gospodarczą pod firmą „Baboshka Zuzanna Cichos Rękodzieło i szkolenia” z siedzibą

w Ustroniu przy ul. B.Staffa 25d/2 (dalej „Zuzanna CICHOS”). Organizator zapewnia i

zobowiązuje się, że Zuzanna CiCHOS będzie wykonywała także pozostałe czynności

merytoryczne składające się na Kurs, tj. udział w grupie na portalu Facebook i prowadzenie

cotygodniowych transmisji live na Facebook.

 1. Kurs składa się z czterech modułów zawierających wiedzę merytoryczną o sprzedaży na Etsy:

MODUŁ 1:

Zanim otworzysz sklep

Co można sprzedawać na Etsy?

Systemy płatności

„About” jest ważne!

Regulamin sklepu

Struktura sklepu, tytuł, zapowiedź

Oprawa graficzna sklepu

Ustawienia sklepu

Ustawienia wysyłek

Darmowa wysyłka

MODUŁ 2:

Słowa kluczowe

Jak działa wyszukiwarka na Etsy?

Wystawianie produktów

Jak korzystać z Marmalead

Marmalead i Etsy Rank

Słowa kluczowe raz jeszcze

Dobre zdjęcia to podstawa

Opis produktu

Pozycjonowanie sklepu

MODUŁ 3:

Promowanie produktów cz. 1

Promowanie produktów cz. 2

Statystyki sklepu

Social media

Statystyki Fb

Pinterest statystyki

Google Analytics

Promocje i kody rabatowe

Ustawienia zamówień specjalnych

MODUŁ 4:

Sprzedaż hurtowa

Etsy Studio

Etsy Pattern

Tłumaczenie sklepu

Aplikacja „Sell on Etsy”

– przy czym każdy moduł zawiera nagrania video oraz materiały do ćwiczeń w formacie PDF;

 1. Dodatkowymi świadczeniami ze strony Organizatora są:
 2. a) dodatkowy moduł dotyczący podstaw fotografii (jak robić zdjęcia do wykorzystania na

Etsy) – treści merytoryczne w tym module zostaną przygotowane przez Magdalenę Trebert oraz dodatkowy moduł księgowy, przygotowany przez Anetę Mikulską;

 1. b) umożliwienie Ci udziału w zamkniętej grupie na portalu Facebook – za pomocą tej grupy

istnieje możliwość indywidualnego zadawania Zuzannie CICHOS pytań podczas

cotygodniowych tzw. transmisji live; grupa jest także platformą do konsultacji pomiędzy

Uczestnikami;

 1. c) mini kurs dotyczący portalu Pinterest;
 2. d) 3 webinary z ekspertami: dotyczący prawnych aspektów

sprzedaży rękodzieła on-line; dotyczący przesyłania paczek za granicę, dotyczący fotografii produktowej.

 1. Zawartość merytoryczna kursu on-line udostępniana będzie za pośrednictwem platformy

internetowej prowadzonej przez Organizatora oraz na portalu Facebook.

 1. Moduły składające się na Kurs, o których mowa w pkt II.3., zostaną udostępnione dnia 7

maja 2018 roku.

 1. Treści bonusowe, o których mowa w pkt II.4., zostaną udostępnione w czasie trwania Kursu.

 

III. ZOBOWIĄZANIA STRON

 1. Organizator zobowiązuje się do:

1.1. terminowego udostępnienia Uczestnikowi materiałów szkoleniowych zgodnie z pkt II.6.;

1.2. udostępnienia Uczestnikowi treści bonusowych zgodnie z pkt. II.5;

1.3. umożliwienia Uczestnikowi udziału w webinariach, o których mowa w pkt II.5.d.

 1. Uczestnik zobowiązuje się do terminowego uiszczenia całej ceny za Kurs zgodnie z wybranym

przy zakupie Kursu harmonogramem płatności.

 1. Ponieważ jednym z podstawowych świadczeń ze strony Organizatora w ramach Kursu jest

dostępność Zuzanny CICHOS i możliwość zadawania jej pytań oraz korzystania z konsultacji

biznesowych w trakcie transmisji live, a jednocześnie ilość miejsc, tj. maksymalna możliwa ilość

Uczestników Kursu jest ograniczona, brak skorzystania przez Ciebie z powyższych możliwości

czy też brak rzeczywistego wykorzystania wiedzy udostępnionej w ramach Kursu nie wpływa na

Twoje zobowiązanie do zapłaty całej ceny. Poprzez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu

wyrażasz wolę zakupu Kursu i wykorzystania jednego z powyższych miejsc, a zatem

zobowiązujesz się do zapłaty pełnej ceny za Kurs.

 1. ZAKUP KURSU, CENA I SPOSÓB ZAPŁATY
 2. Cena Kursu wynosi 490 zł brutto.
 3. Zakupu kursu możesz dokonać w okresie pomiędzy 16 a 27 kwietnia 2018 roku, chyba, że przed

dniem 27 kwietnia 2018 roku zostaną sprzedane wszystkie miejsca dostępne w Kursie.

Informacja o ilości dostępnych jeszcze miejsc będzie podawana przez Organizatora na stronie

internetowej www.akademiakreatywnegosprzedawania.pl.

 1. Zakupu kursu dokonuje się poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, podanie swoich

danych osobowych oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” na stronie internetowej

www.akademiakreatywnegosprzedawania.pl. Naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”

powoduje wysłanie do Ciebie automatycznej wiadomości e-mail potwierdzającej zakup

Kursu. Umowa zostaje zawarta w momencie naciśnięcia przez Ciebie przycisku „Zamawiam i

płacę”, przy jednoczesnej akceptacji niniejszego Regulaminu.

 1. Płatność ceny za Kurs następuje według wariantu wybranego przez Ciebie podczas zakupu:
 2. a) jednorazowo przez system płatności PayU;
 3. b) ratami – według regulaminu systemu ratalnego PayU;
 4. Na Twoje życzenie Artlantyda wystawia fakturę (kwota na fakturze nie będzie zawierać

podatku VAT, ponieważ Artlantyda nie jest płatnikiem tego podatku), doręczaną w formie

elektronicznej.

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 2. Jako uczestnikowi Kursu nie przysługuje Ci ustawowe prawo odstąpienia od umowy kupna Kursu

(nie stosuje się art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta), ponieważ

zakup Kursu związany jest z Twoją działalnością zawodową lub zarobkową, a zatem jesteś w

stosunku do Artlantydy konsumentem.

 1. Mimo powyższego, możesz odstąpić od umowy zakupu Kursu, jeśli w pierwszych 7 dniach

Kursu wykonasz wszystkie ćwiczenia z Modułów 1-4, a mimo to uznasz, że niczego się nie

nauczyłeś. Wyślij do Organizatora w tej kwestii wiadomość e-mail najpóźniej dnia 13 maja

2018 roku. Warunkiem odstąpienia od umowy jest przesłanie Organizatorowi – wraz z

oświadczeniem o odstąpieniu – wypełnionych wszystkich ćwiczeń zawartych w Modułach 1-

4.

 1. DANE OSOBOWE
 2. Twoje dane osobowe podane przy zakupie Kursu będą przetwarzane wyłącznie przez

Organizatora (administrator danych) oraz przez Zuzannę CICHOS na cele przeprowadzenia Kursu.

 1. Organizator oświadcza, że stosuje wobec Twoich danych osobowych odpowiednie środki

zabezpieczające – zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 29 kwietnia 1997 roku o ochronie

danych osobowych.

 1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim, a jedynie osobom

upoważnionym przez Organizatora w celu przeprowadzenia Kursu.

 1. Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 2. Pamiętaj, że zawsze służy Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 3. Możesz też sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych na cele marketingowe.

VII. REKLAMACJE

 1. Ewentualne reklamacje co do Kursu możesz składać w formie mailowej na adres

kontakt@artlantyda.pl.

 1. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i poinformuje Cię o

sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa zawierana pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem podlega prawu polskiemu.